Regulamin zakupów


1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.trasek.com.pl.

1.2. Sprzedającym jest Tomasz Traskiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRASEK Tomasz Traskiewicz z siedzibą w Miszewku (Miszewko 22, 80-297 Banino), NIP 583-163-26-04, Regon 192815397.

1.3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.

1.4. Towarem jest rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa sprzedaży.

1.5. Umową sprzedaży jest umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, której przedmiotem są Towary oferowane w Sklepie.

1.6. Sklepem jest serwis internetowy dostępny pod adresem www.trasek.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

1.7. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

1.8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

2. Zasady składania i realizacji zamówień

2.1. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.2 Zamówienie może zostać złożone wyłącznie:

2.2.1. za pośrednictwem formularza zakupów dostępnym pod adresem www.trasek.com.pl;

2.2.2. drogą e-mailową – info@trasek.com.pl, biuro@trasek.com.pl.

2.3. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on e-mail zwrotny z potwierdzeniem jego otrzymania. Potwierdzenie zawiera ilość i ceny wszystkich zamówionych Towarów, łączne koszty ponoszone przez Klienta, warunki płatności oraz adres, na który zostanie wysłane Zamówienie.

2.4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

2.4.1. w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem - po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia;

2.4.2. w przypadku Zamówień płatnych kartą kredytową lub płatniczą - w chwili autoryzacji karty;

2.4.3. w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedającego należną kwotą.

2.5. W przypadku złożenia Zamówienia na Towar w całości lub części niedostępny w magazynie (informacja o dostępności przy danym Towarze na stronie Sklepu), do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail o przybliżonym terminie realizacji Zamówienia. Realizacja takiego Zamówienia uzależniona jest od decyzji Klienta (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego Zamówienia).

2.6. Zamówienia Towarów dostępnych w magazynie w Gdańsku są wysyłane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia realizacji Zamówienia, chyba że zaznaczono inaczej w informacji przy danym Towarze na stronie Sklepu.

2.7. Zamówienia Towarów dostępnych w magazynie w Republice Federalnej Niemiec, a niedostępnych w magazynie w Gdańsku, są wysyłane w terminie od 7 do 14 dni roboczych, licząc od dnia realizacji Zamówienia.

2.8. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 są traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.

2.9. Zamówiony Towar zostaje wydany Klientowi w oryginalnym opakowaniu producenta.

 

3. Dostawa towaru

3.1. Dostawa Towaru oraz forma płatności dokonywane są zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w Zamówieniu.

3.2. Zamówiony Towar jest dostarczany przesyłką kurierską.

 

4. Koszty dostawy

4.1. Koszty dostawy pokrywa Klient.

4.2. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta. W tym przypadku Klient podaje wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia.

4.3. Koszty dostawy zależne są od aktualnych cenników dostawców, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi.

 

5. Płatności i ceny

5.1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.2. Ceny Towarów obowiązujące w chwili złożenia zamówienia mają charakter wiążący.

5.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zastrzeżenie to nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klientów przed wprowadzeniem zmian.

 

6. Przesyłki zagraniczne

6.1. Wszystkie formalności związane z odebraniem przesyłki zagranicznej leżą w gestii Kupującego i dokonywane są na jego koszt.

 

7. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy

7.1. Zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.

7.2. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zamówiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.

7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający gwarantuje zwrot uiszczonej ceny Towaru oraz koszty przesyłki Towaru poniesione przez Klienta. Należność zostanie zwrócona w ciągu 14 dni, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

 

8. Reklamacje

8.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1 Kupujący sporządza protokół reklamacyjny w formie pisemnej i niezwłocznie przekazuje go na adres Sprzedającego.

8.3. Składając reklamację należy dostarczyć na adres Sprzedającego reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu.

8.4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

8.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

8.6. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w pkt. 8.5, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

Montaż zakupionych części

Oferujemy profesjonalny montaż w naszym warsztacie zakupionych u nas akcesoriów i wyposażenia: zderzaków, osłon, bagażników, wyciągarek, snorkeli, zawieszeń oraz innego wyposażenia.